Szkoła policealnaRegulamin rekrutacji na semestr I roku szkolnego 2017/2018

wraz z terminami rekrutacji
do Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych

Technik BHP, Technik Florysta

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie wniosku kandydaci - absolwenci szkół średnich będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 2. Kandydat składa do szkoły:

- pisemny wniosek o przyjęcie,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik BHP, Technik Florysta

- 2 zdjęcia.

 1. Limit miejsc w oddziale wynosi – 45

 2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, wraz z terminami, określone są w zarządzeniu nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r.

 3. Rekrutacji dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 4. Do zadań komisji należy:

- weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach i terminach rekrutacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły www.zsz1brzeg.edu.pl.

- wykonanie czynności rekrutacyjnych,

- ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas,

- sporządzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni godziny posiedzeń komisji.

 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwołać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

 4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawnienia informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 6. Komisja sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2 listopada 2015r.

 7. Regulamin rekrutacji podany jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.

 8. Terminy rekrutacji:

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

(w tym dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

(w tym dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 czerwca 2017 r. 
do 28 czerwca 2017 r.

od 25 lipca 2017 r. 
do 23 sierpnia 2017 r.

od 23 października 2017 r.
do 06 listopada 2017 r.

od 04 grudnia 2017 r.
do 06 grudnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.

od 01 czerwca 2017 r. 
do 29 czerwca 2017 r.

od 26 lipca 2017 r. 
do 28 sierpnia 2017 r.

od 23 października 2017 r.
do 08 listopada 2017 r.

od 07 grudnia 2017 r.
do 05 grudnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 04 lipca 2017 r. 

do godz. 12.00

do 28 sierpnia 2017 r.    

do godz. 12.00

do 27 listopada 2017 r. 

do godz. 12.00

9 stycznia 2018 r. 

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej

od 07 lipca 2017 r.    

do 10 lipca 2017 r.

od 28 sierpnia 2017 r.

do 29 sierpnia 2017 r.

od 28 listopada 2017 r.
do 29 listopada 2017 r.

od 9 stycznia 2018 r.
do 10 stycznia 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11 lipca 2017 r.
do godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00

30 listopada 2017 r. 

do godz. 12.00

11 stycznia 2018 r. 

do godz. 12.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

30 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

30 listopada 2017 r.

11 stycznia 2018 r.