Technikum, Szkoła Branżowa1. Klasy I 2017

 

     - TECHNIKUM NR 1,

     -  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

 

2. Regulamin rekrutacji do technikum oraz szkoły branżowej I stopni  wraz z terminami

 

 

Klasy I w roku szkolnym 2017/2018

 

TECHNIKUM NR 1

 

L.P.

KLASA

ZAWÓD

PLANOWANE ROZSZERZENIA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PLANOWANE EGZAMINY ZAWODOWE

1.

1 a

Technik Mechanik

matematyka

fizyka

MG.19.
Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń

MG.19. - pod koniec II semestru klasy III

MG.44. - pod koniec I semestru klasy IV

2.

1 b

Technik Elektryk

matematyka

fizyka

EE.05.
Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji,maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26.
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

EE.05. - pod koniec II semestru klasy III

EE.26. - pod koniec I semestru klasy IV

3.

1 c

Technik Handlowiec
o specjalności e-commerce (sprzedaż internetowa)

matematyka

język angielski

AU.25.
Prowadzenie działalności handlowej

AU.20.
Prowadzenie sprzedaży

AU.25. - pod koniec II semestru klasy III

AU.20. - pod koniec I semestru klasy IV

4.

1 e

Technik Technologii Żywności

chemia,

język angielski

TG.02.
Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.17.
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów

TG.02 - pod koniec
II semestru klasy III

TG.17. - pod koniec I semestru klasy IV

5.

1 f

Technik Obsługi Turystycznej

geografia,

język angielski

TG.14.
Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

TG.15.
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

TG.14. - pod koniec II semestru klasy III

TG.15. - pod koniec I semestru klasy IV

6.

1 h

Technik Hotelarstwa

geografia,

język angielski

TG.12.
Planowanie i realizacja usług
w recepcji

TG.13.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TG.12. - pod koniec II semestru klasy II

TG.13. - pod koniec I semestru klasy IV

7.

1 i

Technik Informatyk

matematyka,

informatyka

EE.08.
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09.
Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.08. - pod koniec
II semestru klasy III

EE.09. - pod koniec
I semestru klasy IV

8. 1 k Technik Informatyk
z dodatkowymi zajęciami z informatyki śledczej,
kryminologii i kryminalistyki

 

matematyka,
informatyka

 

EE.08.
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09.
Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

EE.08. - pod koniec II semestru klasy III

EE.09. - pod koniec I semestru klasy IV

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

 

LP. KLASA ZAWÓD JĘZYK

1.

1z_elektryk Elektryk angielski

2.

1z_op_obr_skrawający Operator obrabiarek skrawających angielski

3.

1z_prac_pom_obsł_hot Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej angielski

 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Technikum nr 1 w Brzegu na rok szkolny 2017/2018

 

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie wniosku kandydaci/absolwenci gimnazjum będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 2. Kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru dokumenty w takiej ilości kopii potwierdzonych przez dyrektora gimnazjum, ile dokonał wyborów szkół. Kompletna dokumentacja zawierać winna dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły kolejnych wyborów.

 3. Limit miejsc w każdym oddziale – 32

 4. Tworzy się następujące klasy pierwsze:


 

- Klasa I a Technik Mechanik

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka;

- Klasa I b Technik Elektryk

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka;

- Klasa I c Technik Handlowiec o specjalności e-commerce (sprzedaż internetowa)

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski;

- Klasa I e Technik Technologii Żywności

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: chemia, język angielski;

- Klasa I f Technik Obsługi Turystycznej

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski;

- Klasa I h Technik Hotelarstwa

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski;

- Klasa I i Technik Informatyk

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka;

- Klasa I k Technik Informatyk z elementami informatyki śledczej

                                   Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.

 

 1. Wybór przez ucznia rodzaju klasy pierwszej stanowi akceptację wyboru przedmiotów realizowanych zakresie rozszerzonym, przewidzianych dla danego oddziału w szkolnym planie nauczania.

 2. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje:

- ilość punktów uzyskanych przez kandydata z języka polskiego, matematyki i z dwóch  przedmiotów określonych dla poszczególnych oddziałów:
 

 • klasa 1 a - informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 b - informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 c - geografia, informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 e - biologia, informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego niemiecki,

 • klasa 1 f - geografia, informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 h - geografia, informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 i - informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki,

 • klasa 1 k - informatyka, angielski a jeżeli brak angielskiego to niemiecki.


 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Szkoła Branżowa I Stopnia w Brzegu na rok szkolny 2017/2018

 

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia nie ma minimalnego progu punktowego.

 

Do Branżowej Szkoły I stopnia (zawody: elektryk, operator obrabiarek skrawających, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych podań.

 • w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie zachodzą przypadki opisane w punkcie,
 • do szkoły przyjmowani będą wszyscy kandydaci - do klasy, w której są wolne miejsca, wskazanej przez komisję.

 

 

TERMINARZ REKRUTACYJNY

 

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 maja 2017 r.    

do 23 czerwca 2017 r.

do 17 lipca 2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23 czerwca 2017 r.

do 27 czerwca 2017 r.

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.

od 23 czerwca 2017 r.

do 07 lipca 2017 r.

od 17 lipca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  do szkoły

10 lipca 2017 r.    godz. 12.00

1 sierpnia 2017 r.   godz. 12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 10 lipca 2017 r. 

do 11 lipca 2017 r.

do 25 sierpnia 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 10 lipca 2017 r.    

do 13 lipca 2017 r. do godz. 12.00

od 25 sierpnia 2017 r.

do 28 sierpnia 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 lipca 2017 r.
godz. 14.00

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

14 lipca 2017 r.
godz. 15.00

28 sierpnia 2017 r. godz. 15.00