Kwalifikacyjne kursy zawodoweKWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY

Osoby realizujące kształcenie na kursach zawodowych to osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat ( istnieją wyjątkowe przypadki w których osoba która nie ukończyła 18 lat może wziąć udział w kursie, określa je minister właściwy do spraw oświaty i wychowania).

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji,
przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Absolwenci KKZ po zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
(Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach,
w zakresie kwalifikacji.

 

Korzyści wynikające z ukończenia KKZ

Uzyskanie tytułu technika.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.

Uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w danym zawodzie.

Zwiększenie mobilności osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy.

 

 

OFERTA KURSÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH w BRZEGU

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ- T.13, T.14

TECHNIK HOTELARSTWA- T.11, T.12

TECHNIK ELEKTRYK- E.07, E.08, E.24

TECHNIK MECHANIK- M.19, M.44

TECHNIK INFORMATYK - E.12, E.13, E.14

TECHNIK HANDLOWIEC- A.18, A.22

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI- T.2, T.16

 

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

T.13

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

330 godz.

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

330 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

370 godz.

 

Technik obsługi turystycznej to kierunek dla osób, które pociąga praca z ludźmi i podróże. Słuchacz kompletuje umiejętności dotyczące charakteru obsługi turystycznej, przygotowuje i sprzedaje oferty, a także uczy się jak sprawnie organizować, realizować i rozliczać imprezy oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne. Potrafi udzielić informacji na temat usług przewodnickich, pilotażu, noclegowych. Absolwent sprawnie obsługuje konferencje i kongresy oraz umiejętnie prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketing owe na rzecz turystyki. Może podjąć pracę w hotelu, pensjonacie, schronisku, na promie lub statku wycieczkowym

powrót

TECHNIK HOTELARSTWA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

480 godz.

 

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

320 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

390 godz.

                                                                                                                                                                                                        

Technik hotelarstwa to dynamicznie rozwijający się zawód o charakterze usługowym. Podstawowe zadania w tym zawodzie to czynności związane z kompleksową i profesjonalną obsługą hotelowego gościa w obiekcie hotelowym od wejścia do wyjścia z obiektu. Miejscem pracy technika hotelarza są hotele, pensjonaty, zajazdy, schroniska oraz organy samorządowe zajmujące się usługami hotelarskimi. Technik hotelarz jest w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych.

powrót

TECHNIK ELEKTRYK

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

E.7

Montaż i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

450 godz.

 

E.8

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

350 godz.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

200 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

 

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

powrót

TECHNIK MECHANIK

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

M.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

650 godz.

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

150 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

powrót

TECHNIK INFORMATYK

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

360 godz.

 

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

300 godz.

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

270 godz.

 

Wybierając ten kierunek zdobędziesz szeroka wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania , a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej- poznasz budowę, zasadę działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi. Informatyka to nowoczesny i poszukiwany zawód.

powrót

TECHNIK HANDLOWIEC

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

A.18

Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

320 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

 

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności handlowej zarówno w przedsiębiorstwach handlowych jak i produkcyjno- usługowych, a także wykonywania prac: badawczych w zakresie funkcjonowania firmy na rynku, identyfikowania barier występujących w handlu, czynników kształtujących oczekiwania i potrzeby klientów analitycznych w zakresie dystrybucji towarów i usług. Absolwent może samodzielnie lub we współpracy, opracowywać projekty strategii marketingowych, podejmować działania w celu pozyskania nowych klientów, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy, organizować komórki handlowe w firmie, przygotowywać dokumentację handlową oraz pełnić nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji i konsumenta.

powrót

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Minimalna liczba godzin

T.2

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

650 godz.

T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

170godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

410 godz.

 

 

Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku, zarządzania firmą i rolę marketingu produktów żywnościowych. Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną , dobierać surowce i dodatki do żywności, użytkować maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzorować przebieg procesów technologicznych oraz stosować różne metody przechowywania surowców i wyrobów gotowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przetwórstwa spożywczego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach, w handlu artykułami spożywczymi oraz przy przechowywaniu i dystrybucji żywności.

powrót