Historia szkołyRozpoczęła się 1 września 1963 r., kiedy to przy Liceum Pedagogicznym powstało technikum mechaniczne. 1 stycznia 1973 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Opolu decyzją z dnia 7 kwietnia 1978r. przyznało szkole prawo noszenia imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się, tworząc nowe kierunki kształcenia. Oferta edukacyjna znacznie się poszerzyła w 2007 r. po połączeniu ZSZ nr 1 z ZSPS.

 

 

 Obchody 50 lecia szkoły